Informationsteknik – Hackathon

Kurskod I900315
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha praktisk erfarenhet av kollaborativ programvaruutveckling.
Den studerande skall kunna redogöra för och analysera såväl projektets konkreta slutresultat som den använda utvecklingsmetodiken.

Innehåll

Planering av projekt
Deltagande i hackathon
Projektredovisning

Närvaro

Obligatoriskt deltagande vid planeringsmöten samt under hackathon.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Aktivt deltagande i hackathon samt godkänd projektredovisning.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/Underkänd. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Grupparbete.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:56