Informationsteknik – Examensarbete

Kurskod I500102
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha avslutat ett projektarbete inom dataområdet och författat en godkänd uppsats. I arbetet ingår problemformulering, genomförande och presentation. Den studerande skall även ha genomfört opposition på annat examensarbete. Projektarbetet, uppsatsen och oppositionen kan genomföras i grupp.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Offentlig presentation, opposition på annan grupps arbete samt en uppsats.

Kurslitteratur och studiematerial

Se anvisningar för examensarbete på Intranet.

Förkunskaper

Avklarat 120 sp inklusive samtliga kurser på årskurs 1 och kursen i ”Grundläggande forskningsmetodik”. Kollegiet bedömer om studerande uppfyller förkunskapskraven.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och redovisningar i seminarieform.

Utskriven 30 september 2023 kl 21:57