Informationsteknik – Testdriven programutveckling

Kurskod I380101
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna bedriva testdriven programutveckling samt förstå de centrala dragen i sådan verksamhet.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– redogöra för betydelsen av testning i olika stadier av utvecklingsprocessen
– påvisa fundamentala skillnader mellan olika utvecklingsmetoder och testmetoder
– använda sig av TDD-typiska verktyg och tekniker som xUnit-ramverk, refactoring och byggautomation
– självständigt kunna lösa programmeringsuppgifter genom ett strikt TDD-baserat arbetssätt
– utnyttja kunskapen systematiskt under ett kort projektarbete

Innehåll

Testmetoder
Utvecklingsmetoder
Agil utveckling och testdriven utveckling
xUnit-ramverk
Refactoring
Kontinuerlig integration
Mocking

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningar och projektarbetet.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningar, godkänt projekt och godkänt flervalstest.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1-2, Laboration 1, Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och ett projekt.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:46