Informationsteknik – Androidapplikationer

Kurskod I341402
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna utveckla en applikation för operativsystemet Android.
För att uppfylla målet skall den studerande
– ha insikt i skillnader mellan utveckling av mobila och stationära system
– kunna designa en applikation enligt den rekommenderade arkitekturen för Androidapplikationer
– kunna implementera applikationen med hjälp av lämpliga utvecklingsverktyg

After completion of the course the student should be able to develop an application for the Android operating system.
To comply with the learning outcomes the student is expected to
– be aware of differences between developing for a mobile or a desktop environment
– be able to design a native Android application in accordance with the recommended software architecture
– be able to implement the application using appropriate development tools

Innehåll

Utvecklingsverktyg för Android
Designprinciper och arkitekturlösningar för Androidapplikationer gällande
– användargränssnitt
– datalagring
– datakommunikation

Development tools for Android development
Design principles and architectural patterns for Android applications regarding
– user interfaces
– data persistence
– data communication

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Obligatory presence at laboratory sessions and reviews of the assignments.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Passed assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokumentation och tutorials enligt lärarens anvisningar.

Documentation and tutorials according to teacher’s directions.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Object-Oriented Programming and Design 1 and 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.
U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Lectures, laboratory sessions and assignments.

Utskriven 27 november 2022 kl 00:15