Informationsteknik – Användning av molntjänster för utveckling

Kurskod I341201
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha kännedom om olika molntjänster, licensmodeller och integrationsmetoder. Studerande kan analysera integrationsmetoder(API) samt integrera olika komponenter till helheter.

Innehåll

Vad är molnlösningar inom IT
För- och nackdelar med molnlösningar
Ekosystemet av molnleverantörer
Typiska mönster för molntjänster
API, dataformat, test av API
Säkerhet i överföring och lagring
Testning och ibruksättning av tjänster

Närvaro

Presentation av laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Laborationer inklusive skriftlig rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Gilbert J. (2018). Cloud Native Development Patterns and Best Practices. Packt Publisching. 316s
Högskolan tillhandahåller föreläsningsmaterial

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering1, Databaser och Systemutvecklingsmetodik.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer

Utskriven 06 december 2023 kl 06:36