Informationsteknik – Enterprise Java

Kurskod I340803
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till och kunna tillämpa principer för utveckling och ibruktagande av flernivåapplikationer i Java med hjälp av ramverket Spring.
För att uppfylla målet skall den studerande
– kunna skapa dynamiska webbaserade Java-applikationer med hjälp av servlets
– kunna konstruera en flernivå (multi-tier) applikation som använder sig av ramverket Spring

Innehåll

– Servlets
– Java Server Pages (JSP)
– Inversion of Control (IoC) och Dependency Injection (DI)
– Spring Core Framework
– Spring MVC
– Data Access Objects (DAO)
– Applikationsservrar

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurniawan, B. (2012). Servlet & JSP. BrainySoftware.com. 445 s. Tillgänglig som e-bok.
Walls. C. (2014). Spring in Action. Shelter Island: Manning. 600 s.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2, Frontend.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd.)

Arbetsformer

Föreläsningar,laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:35