Informationsteknik – Enterprise Java

Kurskod I340803
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till och kunna tillämpa principer för utveckling och ibruktagande av flernivåapplikationer i Java med hjälp av ramverket Spring.
För att uppfylla målet skall den studerande
– kunna skapa dynamiska webbaserade Java-applikationer med hjälp av servlets
– kunna konstruera en flernivå (multi-tier) applikation som använder sig av ramverket Spring

Contents

– Servlets
– Java Server Pages (JSP)
– Inversion of Control (IoC) och Dependency Injection (DI)
– Spring Core Framework
– Spring MVC
– Data Access Objects (DAO)
– Applikationsservrar

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter.

Material

Kurniawan, B. (2012). Servlet & JSP. BrainySoftware.com. 445 s. Tillgänglig som e-bok.
Walls. C. (2014). Spring in Action. Shelter Island: Manning. 600 s.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1 och 2, Frontend.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd.)

Teaching methods

Föreläsningar,laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:54