Informationsteknik – Frontend

Kurskod I161302
Studiepoäng 4
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs självständigt kunna konstruera och skriva kod för en fungerande dynamisk webbapplikation.
After completion of the course, the student should be able to independently design and write code for a functioning dynamic web application.

Innehåll

– Vad är frontend? Begreppet ”frontend” analyseras.
– HTML för att bygga ett gränssnitt och beskriva dess innehåll.
– CSS för att skapa och anpassa utseendet av ett gränssnitt och dess innehåll för olika tillämpningar/enheter.
– Javascript för att utöka funktionaliteten hos ett interaktivt gränssnitt och dess innehåll. Vad är ES2015, ES6 och vad används transpilers och bundlers till.
– Protokoll och webbläsare, begreppen HTTP/HTTPS/HTTP2, samt hur optimera nedladdning och rendering av en webbapplikation.
– API inom frontend utveckling samt användningen av Javascripts för att skicka och ta emot data från API.
– Ramverk och komponenter. Javascript ramverk såsom Vue, React, Angular m.fl. Komponenter och varför de flesta ramverk förespråkar ett komponentbaserat arbetssätt.

– What’s frontend? The term ”frontend” is analyzed.
– HTML to build an interface and describe its contents.
– CSS to create and customize the appearance of an interface and its content for different applications / devices.
– Javascript to extend the functionality of an interactive interface and its contents. What is ES2015, ES6 and what are transpilers and bundlers used for.
– Protocols and browsers, the terms HTTP / HTTPS / HTTP2, and how to optimize download and rendering of a web application.
– API in frontend development as well as the use of Javascripts to send and receive data from the API.
– Framework and components. Javascript framework such as Vue, React, Angular et al. Components and why most frameworks advocate a component-based approach.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.
Compulsory attendance at laboratory work as well as examination of assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Presentation av webbapplikation som uppfyller specifikationerna samt godkända inlämningsuppgifter.
Presentation of web application that meets the specifications and approved submission assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Andrew, R. (2017). The new CSS layout. New York: A Book Apart.
https://abookapart.com/products/the-new-css-layout

Keith, J. & Andrew, R. (2015). HTML5 for web designers. New York: A Book Apart.
https://abookapart.com/products/html5-for-web-designers

Marquis, M. & Hogan, L. (2016). Javascript for Web designers. New York: A Book Apart.
https://abookapart.com/products/javascript-for-web-designers

Ovanstående samt ytterligare valfri kurslitteratur ingår i följande bok/ebook-paket:
The above and additional optional course literature are included in the following book / ebook package:
https://abookapart.com/collections/front-end-fundamentals

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1
Object Oriented Programming and Design 1

Dokumentering

Processen att självständigt bygga en webbapplikation utgör grunden för bedömningen.
Godkänt vitsord noteras i studiekortd (vid validering används vitsordet Godkänd).
The process of independently building a web application forms the basis for the assessment.
Passed marks are noted in student cards.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Lectures and assignments.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:13