Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 1

Kurskod I160902
Studiepoäng 7 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för objektorienterade grundbegrepp
– utgående från en kravbeskrivning skapa en objektorienterad design med låg koppling och hög sammanhållning
– använda sig av Unified Modeling Language (UML) för att visualisera en objektorienterad design
– använda sig av vanliga designmönster för objektorienterad design
– implementera en avgränsad objektorienterad design med hjälp av ett objektorienterat språk
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för datastrukturer
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för undantagshantering
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för hantering av in- och utdata
– använda sig av CASE-verktyg för design, implementation och test

Contents

Klass- och objektmodellen
Identifikation av klasser
Beroenden mellan klasser
Unified Modeling Language (UML)
Designmönster
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Undantagshantering
Hantering av in- och utdata via strömmar
CASE-verktyg

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Material

Bevis, T. (2012). Java Design Patterns Essentials. 2. ed. Essex: Ability First Limited. 264 s.
Bloch, J. (2017). Effective Java. Boston: Addison-Wesley. 416 s.
Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Deitel, P. & Deitel, H. (2014): Java SE 8 For Programmers. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1043 s.
Gamma, E. et al (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston, Mass: Addison Wesley. 416s.

Prerequisite

Programmering 1, Datastrukturer och algoritmer, Systemutvecklingsmetodik.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:28