Informationsteknik – Webbserverteknik

Kurskod I140402
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till hur en webbserver fungerar och kunna använda sig av tekniker som förekommer i utvecklingen och driften av databasdrivna webbapplikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– redogöra för hur datakommunikationen mellan en webbserver och en klient fungerar
– utföra praktiska demonstrationer för att illustrera händelseförlopp i en webbserver/klient
– beskriva relevanta protokoll, tekniker och programmeringsparadigm som används för webbsidor
– konstruera tillståndsbaserade och webbanpassade databasapplikationer programmatiskt
– implementera ett eget webbprojekt enligt angivna kvalitativa mål
– arbeta inkrementellt med projektutvecklingen och regelbundet redovisa sina framsteg

After completion of the course the student is expected to know how a webserver functions and be able to use existing techniques in the development and operation of database driven web applications.
To comply with the learning outcomes the student is expected to be able to:
– describe how the data communication between a webserver and a client is working
– execute practical demonstrations in order to illustrate the course of events in a webserver/client
– describe relevant protocols, techniques and programming paradigms used for websites
– construct stateful and web adjusted database applications programmatically
– implement an own web project in agreement with given qualitative goals
– work incrementally with the project development and regularly report on the progress

Innehåll

HTTP, TCP/IP
Webbserverarkitektur
Tekniker för webbsidor
Generering av dynamiska webbsidor
Webbaserade databasdrivna applikationer
Strukturerad och objektorienterad webbprogrammering i PHP
Specialiserade arkitekturer och programmeringstekniker för webben

HTTP, TCP/IP
Web server architecture
Techniques for websites
Production of dynamic websites
Web based database driven applications
Structured and object oriented web programming in PHP
Specialised architectures and programming techniques for the web

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningar och rapporteringstillfällen för projektet.

Obligatory presence at exercises and report sessions for the project.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningar och godkänt projekt.

Passed assignments and approved project.

Kurslitteratur och studiematerial

Webbreferenser enligt lärarens anvisningar.

Webreferences according to teacher’s directions.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1, Programmering 2, Databaser, Objektorienterad programmering och design 1 och 2.
Krävs att kursen i Programmering 2 är godkänd innan denna kurs börjar.

System Development Techniques, Programming 1, Programming 2, Databases

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och ett projekt.

Lectures, exercises and a project.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:03