Informationsteknik – Operativsystem

Kurskod I140202
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundläggande förståelse för hur datorhårdvara fungerar, känna till operativsystemets funktioner samt designen och uppbyggnaden av olika operativsystem. För att uppfylla målet skall den studerande:
– detaljerat kunna beskriva arkitekturen i en typisk modern PC
– kunna redogöra för de olika ansvarsområdena i ett operativsystem
– känna till och kunna beskriva de tekniker och algoritmer som används i operativsystem
– kunna utnyttja kunskapen till att resonera kring, lösa problem och utföra uppgifter inom området
– på programmatisk väg kunna utföra simuleringar av olika händelseförlopp i ett operativsystem

Innehåll

Datorarkitektur
Operativsystemets funktioner
Processer
Samtidighet (”concurrency”)
Minneshantering
Skedulering
Input/Output

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter samt skriftliga tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Stallings, W. (2008). Operating Systems: Internals and Design Principles. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 822 s.

Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och inlämningsuppgifter

Utskriven 07 december 2022 kl 19:17