Informationsteknik – Ekonomi

Kurskod I000503
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande :
– kunna redogöra för företagets viktigaste processer och itressenter
– kunna redogöra för resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
– kunna redogöra för en affärsidé, strategi, olika ledarskapsstilar samt för olika marknadsföringskoncept
– känna till principerna för bokföring och hur ett bokslut sammanställs
– känna till de viktigaste nyckeltalen och deras uppgift i ekonomistyrning
– känna till grunderna för prissättning och budgetering

Innehåll

1. Företagets processer och intressenter
2. Företagsekonomiska grundbegrepp och målsättningar
3. Affärsidé, strategi, ledarskap och marknadsföring
3. Bokföring : från affärshändelser till resultat- och balansräkning
4. Nyckeltal och ekonomistyrning
5. Prissättning
6. Budgetering

Närvaro

70 % närvaro på lektioner och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Trostek, Wolfram. (2007). Företagsekonomi för icke-ekonomer. Stockholm:Bonnier utbildning
Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Skärvad, P-H. & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100. Malmö:Liber (eller nyare upplaga)

Förkunskaper

Inga.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 30 september 2023 kl 23:19