Informationsteknik – Matematik

Kurskod I000205
Studiepoäng 2
Goals

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande kombinatorik och sannolikhetslära.

Contents

– Mängdlära
– Kombinatorik
– Sannolikhetslära
– Slumpvariabler
– Simulering med Excel

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Material

Körner, S., Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, lektioner, redovisning av inlämningsuppgifter.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 16:39