Informationsteknik – Mikroprocessorteknik 1

Kurskod E112103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-ha kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion,
-kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer samt
-tillverka och programmera realtidssystem baserade på mikroprocessorer.

Innehåll

– Mikrokontrollerns uppbyggnad
– Olika processortyper
– Programmering av mikrokontroller i olika språk t.ex Basic, Assembler, C och Flödesschema.
– Programmera enklare uppgifter med olika in-/utsignaler till processorn

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier, artikelsamlingar och manualer.

Förkunskaper

ET: E111103 Digitalteknik 1, E007503 Programmering, E106502 Elektronik 1
IT: I124102 Elteknik och elektronik, E111103 Digitalteknik 1 och 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer, projektarbete.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

AIII-6

Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Competence
Operate computers and computer networks on ships.

Knowledge, understanding and proficiency
Understanding of.
-main features of data processing.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:43