Informationsteknik – Arbetsrätt

Kurskod B220202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati och jämställdhet.
Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om arbetsrättens centrala delar.

Innehåll

– Arbetsrätt

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

1. Kairinen, Työoikeus perusteineen, 2 rev. uppl., 2007 (behandlas under kursen)
2. Författningar:
Arbetsavtalslag (55/2001)
ArbetarskyddsL (738/2002)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
L om kollektivavtal (436/1946)
L om arbetsdomstolen (646/1974)
L om medling i arbetstvister (420/1962)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
Personalfondslag (934/2010)
Arbetstidslag (605/1996)
Semesterlag (162/2005)
Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

Lagstiftningen finns på svenska på:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

Dokumentering

Vid validering används vitsord Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:46