Informationsteknik – Företagsverksamhet och entreprenörskap

Kurskod B110706
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– förstå innebörden av entreprenörskap samt hur en affärsidé/innovation kan utvecklas till ett vinstgivande företag
– förklara relevanta entreprenörskapsteorier samt ha kännedom om småföretagens speciella problem och tillväxtmöjligheter
– beskriva centrala begrepp i entreprenörskap och regional utveckling
– känna till de lagar och förordningar som mest påverkar företagandet
– känna till de viktigaste finansieringsformerna och försäkringarna för ett nytt företag
– kunna sätta ihop enklare investerings- och resultatbudgeter

Innehåll

1. Entreprenörskapsteorier
2. Entreprenörskap och lokal utveckling
3. Lagar och förordningar för nya företag
4. Affärsidé och strategi
5. Företagets försäkringar och finansiering
6. Investerings- och resultatbudgetar

Närvaro

Närvaroskyldighet 70 % och 100 % närvaro vid presentation av det egna företagscaset.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkänd närvaro, företagspresentation och inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Samuelsson, Mikael & Söderblom, Anna. (2016). Entreprenörskap: individ, företag, samhälle. Lund:Studentlitteratur.
Kullman, C. & Wik, T-B. (2005). Real Stories of Small Business Success, Trainingmanual. Leonardo da Vinci.
Fernström, Gösta. (2011). Professionellt företagande i besöksnäringen. Stockholm:Fernia Consulting.
Starta eget företag, en praktisk handledning. (2006). Helsingfors:Edita.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Inga.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG/G/U

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och ett eget företagscase.

Övrigt

[[Högskolan på Åland| www.ha.ax]]

Utskriven 30 september 2023 kl 23:30