Informationsteknik – Organisation, HRM och ledning

Kurskod R162102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande:
– omfatta vad organisationen är
– kunna relatera till hur strukturer, funktioner, olika former av ledarskap och kultur formar organisationen
– förstå helhetsbilden av personalens betydelse för ett tjänsteföretag och hur denna resurs skall ledas, administreras och organiseras för att för att ge
företaget en strategisk konkurrensfördel

After the course the student will be able to:
– understand the organisational concept
– relate to how structures, functions and different kinds of management shape the organisation
– understand the overall picture of staff value in a service company and how this resource is to be managed, administered and organised in order to give the company a strategic competitive advantage

Innehåll

Del 1.
Organisation från grunden: strukturperspektivet
Organisationens inre kultur: informella umgängesregler och det sociala samspelets karaktär – kulturperspektivet och kön
Från personaladministration till HRM: den hårda och mjuka delen av HRM.

Del 2.
Individen och grupper i organisationen:
Personlighet
Arbetsrelaterad stress
Lärande och lärande organisationer
Kompetens och kompetensutvecklig

Del 3.
Introduktion till det praktiska ledarskapet:
-Rekrytering och urval
-Arbetsprocesser och vidareutbildning

Part 1.
Fundamental organisational theory: the structural perspective
The organisation’s inner culture: informal social rules and interaction – cultural perspectives and gender
From staff administration to HRM: the hard and soft aspects of HRM.

Part 2.
Individuals and groups within the organisation:
Personality
Work-related stress
Learning and learning organisations
Competence and competence development

Part 3.
Introduction to hands-on management:
– Recruiting and assessment
– Working processes and further training/education

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Mandatory attendance at seminars and group work.
Attendance is recommended during lectures.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen
Term-papers and examinations.

Kurslitteratur och studiematerial

Obligatorisk kurslitteratur/mandatory course literature:
Forslund, M. (2019). Organisering och ledning (3. uppl. även andra upplagor). Malmö: Liber.
Lindmark, A., & Önnevik, T. (2011). Human resource management : organisationens hjärta (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Wahl, A. (2018). Det ordnar sig : teorier om organisation och kön (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur/reference litterature:
Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2019). Organisationer, ledning och processer (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Jönsson, S., & Strannegård, L. (Red). (2015). Ledarskapsboken (2. uppl. eller tidigare). Stockholm: Liber.
Pedler, M., & Aspinwall, K. (2000). Den lärande organisationen : en kortfattad vägledning. Stockholm: Fakta info direkt.
Sandoff, M. (2011). Hotell och HRM : tecken på förändring. Malmö: Liber AB.
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur.

Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsidor.

Förkunskaper

Kursen läses på ÅK 3 eller då läraren godkänner en ansökan där den studerande kan uppvisa motsvarande lämplig kompetens.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).
Course grading is noted in the study card. Fail, Pass, Pass with distinction (When validating courses the grade Passed is used)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten med presentationer och inlämningsuppgifter
Självstudier

Lectures, seminars, group work with presentations, term-papers and examinations
Individual work

Utskriven 06 december 2023 kl 05:52