Informationsteknik – Studieteknik och vetenskapligt skrivande

Kurskod R011201
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärandemål:
Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan 3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

År 1 Vetenskapligt skrivande (2 sp):
grundläggande studieteknik, bibliotekskunskap och informationssökning
grundläggande presentationsteknik
grundläggande datoranvändning,olika program (google Docs) och textproduktion
principer för vetenskaplig rapport- och uppsatsskrivning
språkriktighet och stil
att behandla källor, citera, hänvisa och upprätta referenser

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, Lotte. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber.
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter.(2012). Klara dina studier – handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber.
Skrivguide för Högskolan på Åland.

Referenslitteratur:
Klingberg, Torsten. (2011). Den lärande hjärnan. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur.
Tebelius Bodin, Anna. (2010). 101 tips för framgångsrika studier. Stockholm: Hjärna utbildning.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:47