Informationsteknik – TypeScript

Kurskod I341601
Studiepoäng 3
Lärandemål

Studerande skall efter avlagd kurs kunna använda sig av TypeScript inom utveckling. Studerande har en grund för att använda ramverk baserade på TypeScript.

Innehåll

Syntax, objektorientering och praktisk utveckling av TypeScript baserade frontends
-Datatyper
-Klasser
-Kommunikation gentemot server
-Migrering till typescript
-Felhantering
– introduktion av ramverk

Närvaro

Närvaro på seminarier obligatorisk.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig rapport över ett eget projekt inom området.

Kurslitteratur och studiematerial

Fain, Y. & Moiseev, A. (2020). TypeScript Quickly. Manning.
Vanderkam, D. (2020). Effective TypeScript: 62 Specific Ways to Improve Your TypeScript. O’Reilly.

Förkunskaper

Frontend
Objektorienterad programmering och design 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, laborationer, seminarier

Utskriven 30 september 2023 kl 22:16