Informationsteknik – Informationssystem: Digitalisering

Kurskod I190101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avklarad kurs bör studerande:
– Kunna förstå och beskriva fenomenet digitalisering, samt hur det påverkar näringsliv,
samhälle och privatpersoner.
– Kunna förklara hur information och informationssystem stöder beslutsprocessen och
företagsledare i rollen som beslutsfattare.
– Känna till kopplingen mellan informationsteknologi och företagets strategi
– Kunna använda ett tabellhanteringsprogram för att lösa olika typer av affärsproblem.
– Ha förståelse över informationssystem som akademiskt ämne
– Känna till vad är ett informationssystem och dess komponenter

Innehåll

Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, men öppnar också nya möjligheter för att
skapa värde. Under kursens gång lär du dig om nya affärsmodeller som digitalisering
möjliggör, och om hur information och teknologi kan tillämpas för att förbättra eller omskapa
vardag och affärsverksamhet.
Kännedom om hur information och informationsteknologi kan utnyttjas för att skapa värde för
företaget, göra bättre beslut och lösa problem hör till grundläggande ekonomfärdigheter. Under
kursen bekantar sig studenten med hur företagsverksamhet bedrivs i den digitala ekonomin:
hur information och informationsteknologi förändrar företagets relationer till kunder och
leverantörer, företagets sätt att producera varor och tjänster, samt hjälper företag överträffa
konkurrenterna.
Genom datasalsövningar får studenten en introduktion till faktabaserat beslutsfattande med
hjälp av kalkylblad (MS Excel). Genom övningarna får studenten grundläggande färdigheter i
att använda information (om t.ex. kunder, försäljning, produktionens effektivitet, aktiekurser
etc) för att kunna fatta goda beslut och lösa affärsproblem.

Närvaro

Obligatory presence at laboratory sessions and reviews of the assignments.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Written exam and passed assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Belanger F., Van Slyke C. & Crossler C. (2018). Information Systems for Business. An Experiential Approach. (3.0 Ed.) Burlington: Prospect Press.

Övrigt material enligt instruktioner från föreläsaren.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.
U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
fredag 22.3.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
fredag 12.4.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 13.4.2019 kl. 09:00-13:00

Utskriven 30 september 2023 kl 23:18