Informationsteknik – Designmönster

Kurskod I180502
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till samt kunna tillämpa olika designmönster vid lösning av objektorienterade problem.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– identifiera lämpliga designmönster för användning i en specifik problemsituation
– implementera designmönster i ett objektorienterat språk
– väga för- och nackdelar hos de olika designmönstren mot varandra.

Contents

Skapandemönster (Creational patterns)
Strukturmönster (Structural patterns)
Beteendemönster (Behavioral patterns)

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Material

Gamma, E. et al (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston, Mass: Addison Wesley. 416s.
Bevis, T. (2012). Java Design Patterns Essentials. 2. ed. Essex: Ability First Limited. 264 s.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 25 oktober 2020 kl 15:38