Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 1

Kurskod I160901
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för grundläggande objektorienterade begrepp
– utgående från en kravbeskrivning skapa en objektorienterad design med låg koppling och hög sammanhållning
– använda sig av UML-notation för att visualisera en objektorienterad design
– implementera en objektorienterad design med hjälp av ett objektorienterat språk
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för datastrukturer
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för undantagshantering
– använda sig av CASE-verktyg för design, implementation och test

Innehåll

Klass- och objektmodellen
Identifikation av klasser
Beroenden mellan klasser
Unified Modeling Language (UML)
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Undantagshantering
CASE-verktyg

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Deitel, P. & Deitel, H. (2014): Java SE 8 For Programmers. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1043 s.
Miles, R. & Hamilton, K. (2006). Learning UML 2.0. Sebastopol: O’Reilly. 269 s.

Förkunskaper

Programmering 1, Systemutvecklingsmetodik.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:17