Informationsteknik – Datorgrafik och multimediateknik

Kurskod I140702
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande tekniker som möjliggör grafisk representation i 2D och 3D samt multimediala tillämpningar inom informationsteknologi.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– redogöra för och resonera kring dessa tekniker genom att utföra uppgifter/lösa problem inom området
– utnyttja programmeringsbibliotek på fundamental nivå (rendering till rambuffert och med OpenGL)
– skapa grafiska applikationer på programmatisk väg utgående från avancerade algoritmer
– hantera verktyg för 3D-modellering och animation
– utföra ljudsynteser och manipulera digital audio
– hantera media i olika digitala format mha verktyg och egna program

Innehåll

Raster- och vektorgrafik
Transformationer
Programmering av 2D-konstruktioner
Programmering av 3D-konstruktioner
2D/3D-tekniker och hårdvaruacceleration
Animationer
Digitalt ljud
Datakomprimering och digitala mediaformat

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer och övningar samt vid genomgång av inlämningsuppgift.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända laborationer, övningar och inlämningsuppgifter samt skriftlig deltentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Foley, J.D. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice. Boston: Addison-Wesley. 1174 s.
Övrigt material enligt lärarens anvisningar. Bibliotekskatalogen.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1-2, Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 04:31