Informationsteknik – Datorgrafik och multimediateknik

Kurskod I140702
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande tekniker som möjliggör grafisk representation i 2D och 3D samt multimediala tillämpningar inom informationsteknologi.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– redogöra för och resonera kring dessa tekniker genom att utföra uppgifter/lösa problem inom området
– utnyttja programmeringsbibliotek på fundamental nivå (rendering till rambuffert och med OpenGL)
– skapa grafiska applikationer på programmatisk väg utgående från avancerade algoritmer
– hantera verktyg för 3D-modellering och animation
– utföra ljudsynteser och manipulera digital audio
– hantera media i olika digitala format mha verktyg och egna program

Contents

Raster- och vektorgrafik
Transformationer
Programmering av 2D-konstruktioner
Programmering av 3D-konstruktioner
2D/3D-tekniker och hårdvaruacceleration
Animationer
Digitalt ljud
Datakomprimering och digitala mediaformat

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer och övningar samt vid genomgång av inlämningsuppgift.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända laborationer, övningar och inlämningsuppgifter samt skriftlig deltentamen.

Material

Foley, J.D. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice. Boston: Addison-Wesley. 1174 s.
Övrigt material enligt lärarens anvisningar. Bibliotekskatalogen.

Prerequisite

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1-2, Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 11:48