Informationsteknik – Webbserverteknik

Kurskod I140402
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till hur en webbserver fungerar och kunna använda sig av tekniker som förekommer i utvecklingen och driften av databasdrivna webbapplikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– redogöra för hur datakommunikationen mellan en webbserver och en klient fungerar
– utföra praktiska demonstrationer för att illustrera händelseförlopp i en webbserver/klient
– beskriva relevanta protokoll, tekniker och programmeringsparadigm som används för webbsidor
– konstruera tillståndsbaserade och webbanpassade databasapplikationer programmatiskt
– implementera ett eget webbprojekt enligt angivna kvalitativa mål
– arbeta inkrementellt med projektutvecklingen och regelbundet redovisa sina framsteg

Innehåll

HTTP, TCP/IP
Webbserverarkitektur
Tekniker för webbsidor
Generering av dynamiska webbsidor
Webbaserade databasdrivna applikationer
Strukturerad och objektorienterad webbprogrammering i PHP
Specialiserade arkitekturer och programmeringstekniker för webben

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningar och rapporteringstillfällen för projektet.

Obligatory presence at exercises and report sessions for the project.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningar och godkänt projekt.

Passed assignments and approved project.

Kurslitteratur och studiematerial

Webbreferenser enligt lärarens anvisningar.

Webreferences according to teacher’s directions.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1, Programmering 2, Databaser, Objektorienterad programmering och design 1 och 2.
Krävs att kursen i Programmering 2 är godkänd innan denna kurs börjar.

System Development Techniques, Programming 1, Programming 2, Databases

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och ett projekt.

Lectures, exercises and a project.

Utskriven 13 juli 2024 kl 03:00