Informationsteknik – Matematik

Kurskod I000205
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande kombinatorik och sannolikhetslära.

Innehåll

– Mängdlära
– Kombinatorik
– Sannolikhetslära
– Slumpvariabler
– Simulering med Excel

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Körner, S., Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, redovisning av inlämningsuppgifter.

Utskriven 27 november 2022 kl 00:42