Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kännedom om grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt behärska användningen av programvara för skapande av elektroniska dokument och programkod.
För att uppfylla målet ska den studerande självständigt kunna skapa flersidiga dokument genom användning av applikationer för
– ordbehandling
– elektroniskt kalkylprogram
– presentationprogramvara
– versionshanteringsprogram
samt självständigt kunna skapa körbar kod
– genom programmering med hjälp av grafiskt gränssnitt
– för en webbsida

Innehåll

Introduktion till informationsteknik
Algoritmer
Binärkod
Datorns historia
Datorns arkitektur
Lågnivå- och högnivåspråk
Användning av applikationsprogram
Utveckling av programkod

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2009). Invitation to Computer Science. (5. ed.) Boston: Course Technology, Cengage Learning. 718 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 09 december 2022 kl 03:16