Informationsteknik – Mikroprocessorteknik 2

Kurskod E112202
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-Ha fördjupad kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion
-Kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer för inbyggda system
-Programmera realtidssystem med kringkomponenter baserade på mikroprocessorer

Innehåll

-Ingående kännedom om de olika delarna i en mikrokontroller
-Programmering i C och assembler
-Sammansatta system där flera enheter i kontrollern andvänds samtidigt
-Inkoppling av annan utrustning till processorkortet
-Displayhantering

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier, artikelsamlingar, manualer och laborationshandledningar.

Förkunskaper

ET: E111103 Digitalteknik 1, E007503 Programmering, E106502 Elektronik 1, E106602 Elektronik 2, E112103 Mikroprocessorteknik 1.
IT: I124102 Elteknik och elektronik, E111103 Digitalteknik 1, E112103 Mikroprocessorteknik 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort VG, G (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

AIII-6

Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Competence
Operate computers and computer networks on ships.

Knowledge, understanding and proficiency
Understanding of.
-main features of data processing.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 23:06