Informationsteknik – Tjänsteutveckling och upplevelser

Kurskod R182102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna redogöra för, analysera och planera tjänsteutveckling utgående från följande referensram:
– tjänsternas särdrag och hur de påverkar tjänsteutvecklingen och -marknadsföringen
– turismprodukter som komplexa helheter och olika modeller om turismprodukten
– olika upplevelser och hur man skapar dem
– företagets resurser och processer
– tjänstekartor som redskap vid planering
– kvalitetskriterier för tjänsteutveckling

Innehåll

1. Särdrag hos tjänster
2. Teorier och modeller om turismprodukten
3. Upplevelser och hur man skapar dem
4. Företagets resurser för tjänsteutveckling
5. Processer och tjänstekartor
6. Kvalitetskriterier

Närvaro

Tot. 133 t. varav ca. 40 – 50 t. föreläsningar, företagsbesök och egna projektpresentationer.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar, företagsbesök och presentationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkänd närvaro.
Godkända övningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar ur följande litteratur:
Komppula, R. (2006). Guidelines for Professional Activity Services in Tourism. A Discussion about the Quality of a Tourist Experience Product. I Prideaux, B., Moscardo, G. & Laws, E. (ed.). Managing Tourism and Hospitallity Services. Theory and International Applications. Wallingford: CABI. 335 s.
Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (1999). Marketing for Hospitality and Tourism. 2. ed. (eller nyare). Upper Saddle River: Prentice Hall International Inc. 800 s.
Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality. Wallingford: Services. Cabi Publishing. 201 s.
Lovelock, C. (2004). Services Marketing – People, Technology, Strategy. 5. ed. (eller nyare). Upper Saddle River: Pearson. 717 s.
Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser: från OK till WOW ! Studentlitteratur. Lund. 211 s.
Pine, J. B. II & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review. July – August, p. 97-105
Tarssanen, S. (ed.). (2009). Handbook for Experience Stagers. Rovaniemi: Center of Expertise for the Experience Industry.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Pine, Joseph B. II & Gilmore, James H. (1998). Wellcome to the Experience Economy. Harvard Business Review: July – August 1998. S. 97 – 105
Handbook for Experience Stagers (2009). Edited by Sanna Tarssanen. Lappland Center of Expertise for the Experience Industry. Oy Sevenprint Ltd. Rovanimi.
Komppula, Raija (2005). Guidelines for Professional Activity Services in Tourism. A Discussion about the Quality of a Tourist Experience Product. I boken: Managing Tourism and Hospitallity Services. Theory and International Applications. Edited by Prideaux, Bruce & Moscardo, Gianna & Laws, Eric. CABI. Wallingford. 335 s.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök, egna projekt med presentationer.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:17