Informationsteknik – Programkonstruktion och projekthantering

Kurskod I180602
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att med hjälp av en iterativ utvecklingsmetod genomföra ett realistiskt mjukvaruutvecklingsuppdrag i projektform.
Det tekniska kursinnehållet avgörs av projektets inriktning men skall ge de studerande möjlighet att både tillämpa tidigare kunskaper och fördjupa sig i nya områden.
För att uppfylla målen skall den studerande i projektform kunna genomföra en kravdialog med en kund samt ha fortlöpande kundmöten, kunna arbeta iterativt och inkrementellt vid utveckling av en applikation samt kunna planera arbetet med avsikt på resurser och tidsåtgång. Den studerande skall kunna dokumentera krav, planering och genomförande i skriftlig form samt efter genomfört projekt kunna reflektera över och analysera den valda utvecklingsmetodens lämplighet.

After completion of the course the student is expected to have the ability to accomplish a realistic software development commission in the form of a project, using an iterative development method. The technical course content is determined by the aim of the project but should give the students the possibility to apply previous skills as well as focusing on new areas of knowledge.
To comply with the learning outcomes the student is expected to be able to execute, in the form of a project, a request dialogue with a client as well as having continuous client meetings, be able to work iteratively and incrementally in developing an application and also plan the work taking resources and time management into consideration. The student should be able to document requests and demands, planning and execution in written form and after completion of the project be able to reflect over and analyse the suitability of the chosen method of development.

Innehåll

Iterativ och inkrementell mjukvaruutveckling i projektgrupper, innefattande kravspecifikation, design och implementation samt testning och dokumentation av metod och produkt.

Iterative and incremental software development in project groups, including request specification, design, implementation, testing and documentation of the method and product.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Aktivt deltagande i projektarbetet samt skriftlig och muntlig redovisning av projektet.

Active participation in the project as well as written and oral presentation of the project.

Kurslitteratur och studiematerial

Kniberg, H. (2007). Scrum and XP from the trenches. Lulu.com. 140 s.
Referenslitteratur

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Laboration 1.

System Development Techniques, Laboration 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Underkänd eller Godkänd.

Passed grade will be noted in the study card.

Arbetsformer

Arbete i projektgrupper

Work in project groups.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 21:34