Informationsteknik – Systemutvecklingsmetodik

Kurskod I180101
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om hur programvara kan utvecklas på ett systematiskt och disciplinerat sätt. För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för olika typer av mjukvaruutvecklingsprocesser samt deras användningsområden.
– skapa enkla kravbeskrivningsdokument, designmodeller samt testfall
– känna till och kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för att utföra olika systemutvecklingsaktiviteter.

Innehåll

Mjukvaruutvecklingsprocesser
Kravspecifikation och – analys
Mjukvarudesign
Introduktion till objektorienterad design
Testning och verifikation av mjukvara

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. 10. ed. Pearson. 810 s.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 30 september 2023 kl 22:29