Informationsteknik – Programmering 2

Kurskod I160203
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper i strukturerad programmering och problemlösning, kunna implementera och använda egna abstrakta datatyper samt sök- och sorteringsalgoritmer. För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– konstruera välstrukturerade, modulära program med omfattande funktions- och dataabstraktioner
– använda sig av klasser och enkla objekt som ett abstraktionsverktyg
– genomföra icke-triviala programmeringsuppgifter självständigt utan förhandsgivna lösningar eller vägledning steg för steg

Contents

Programmeringstekniker och -miljöer
Tillämpade datastrukturer
Binär- och textbaserad filhantering
Klasser

Attendance

Obligatorisk närvaro vid övningar, laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända övningstillfällen, laborationer och inlämningsuppgifter.

Material

Kochan, S.G. (2015). Programming in C. (4. ed. eller äldre). Upper Saddle River, NJ. : Addison-Wesley. 576 s.
Deitel H.M. & Deitel P.J. (2017). C++: how to program. (10. ed. eller äldre). Boston: Pearson. 1130 s.
Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Programmering 1, Datastrukturer och algoritmer.
För att starta kursen krävs att man är godkänd i Programmering 1 i ordinarie tentamen eller i första omtentamen samt godkänd i programmeringsuppgiften i kursen Datastrukturer och algoritmer.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:41