Informationsteknik – Matematisk modellering 1

Kurskod I150103
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” och kunna utnyttja matematiska metoder för att beskriva, förstå och analysera olika tekniska system samt bättre tillägna sig teknisk litteratur.

Innehåll

Matematik:
– Grundläggande algebra, ekvationer
– Funktioner, trigonometriska funktioner
– Komplexa tal
– Vektorer, matriser, ekvationssystem
– Derivering

Översiktlig behandling av fysikaliska grundprinciper för modellering av tekniska system, Kirchhoffs lagar, termodynamik, mekanik, etc.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända tentamina och godkända räkneövningar. Approved exams and assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Croft, A., Davison, R. & Hargreaves, M. (2012) Engineering Mathematics, A Modern Foundation for Electronic, Electrical and Systems Engineers, 4th Ed. Harlow: Prentice Hall

Valda delar från/Selections from (explained in English as needed):
Ljung, L. & Glad, T. (2004) Modellbygge och simulering. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med övningsuppgifter. Lectures, exercises and assignments.

Utskriven 13 juli 2024 kl 01:56