Informationsteknik – Signalbehandling med algoritmer för datorgrafik

Kurskod I140901
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i de teoretiska grunderna för samt olika tillämpningar av digital signalbehandling samt insikter i grundläggande algoritmer inom datorgrafik.

Innehåll

Grundläggande verktyg i digital signalbehandling (t. ex., olika signaler, transformer av signaler, olika filter) och gränssnittet mot kontinuerliga signaler (sampling, rekonstruktion) behandlas. Olika tillämpningar, med en tonvikt på multimedia, diskuteras, illustreras och implementeras med hjälp av MATLAB eller Octave. Exempel på tillämpningar är:
– digitala filter
– ljudsignaler
– digital bildbehandling
– algoritmer för komprimering genom transformer
Inom datorgrafik behandlas vidare algoritmer inom 2-D för att rita linjer, rotera och translatera grafiska objekt genom matrismultiplikation samt generera grafer i realtid genom att selektivt undersöka befintliga grafer i större detalj.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen/projektuppgifter. Aktivitet och lösningar på övningar och programmeringsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

McCellan, J.H., Schafer, R. W. & Yoder, M.A. (2015). DSP First. Second Edition. Edinburgh Gate, Harlow, Essex, England: Pearson Education International

Förkunskaper

Matematik, Programmering 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner, räkneövningar och programmeringsuppgifter

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:36