Informationsteknik – Operativsystem

Kurskod I140202
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundläggande förståelse för hur datorhårdvara fungerar, känna till operativsystemets funktioner samt designen och uppbyggnaden av olika operativsystem. För att uppfylla målet skall den studerande:
– detaljerat kunna beskriva arkitekturen i en typisk modern PC
– kunna redogöra för de olika ansvarsområdena i ett operativsystem
– känna till och kunna beskriva de tekniker och algoritmer som används i operativsystem
– kunna utnyttja kunskapen till att resonera kring, lösa problem och utföra uppgifter inom området
– på programmatisk väg kunna utföra simuleringar av olika händelseförlopp i ett operativsystem

Contents

Datorarkitektur
Operativsystemets funktioner
Processer
Samtidighet (”concurrency”)
Minneshantering
Skedulering
Input/Output

Attendance

Obligatorisk närvaro vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter samt skriftliga tentamen.

Material

Stallings, W. (2008). Operating Systems: Internals and Design Principles. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 822 s.

Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Systemutvecklingsmetodik, Programmering1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och inlämningsuppgifter

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:09