Informationsteknik – Agila metoder

Kurskod I011001
Studiepoäng 1
Lärandemål

Agila metoder är ett arbetssätt att snabbare leverera resultat och minska risk och kostnader i mötet med kunder.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– förstå den grundläggande tanken som utformar agila metoder
– vad som skiljer agilt arbete från mer traditionell projekthantering
– känna till och på basnivå jobba utifrån begrepp som lean, scrum, kanban och xp.

Agile methods is a way of working with delivering results faster and reducing risks and costs when interacting with clients.

After finishing the course the student will be able to:
– relate to the fundamental thinking that constitutes agile methods
– distinguish what separates agile work from more traditional project management
– know and on a basic level and work with concepts like lean, scrum, kanban and xp.

Innehåll

– föreläsningar som bearbetar det agila arbetets kärna
– arbete med agila termer och exempel
– studiebesök för att ytterligare se agilt arbete i sin egen kontext

– lectures that deconstruct the core of agile work
– work on agile concepts and examples
– study visits to further see agile work in its own context

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen.
Active attendance and compulsory attendance on especially mentioned occasions

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkänd intervju- och gruppuppgift.
Passed interview and group examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Björkholm, T. & Brattberg, H. (2010). Prioritera, fokusera, leverera: din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP: version 1.0: [nu också med Kanban]. Hämtad från https://www.crisp.se/file-uploads/bok-lean-agile-scrum-xp.pdf
Denning, Stephen. (2017). The Age of Agile. Amacom.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Passed grade is noted in the study card. (Validated course is noted with the grade Passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, diskussion och praktiska övningar.
Lectures, group work, projects, discussions and practical work.

Övrigt

Observera att arbetsspråket på kursen delvis kan vara på engelska ifall utbytesstuderande deltar.
Please note that language used during the course may be in English if exchange students are attending.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:30