Informationsteknik – Digitalteknik 1

Kurskod E111103
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska grunderna för Boolesk algebra, Booleska funktioner och teorin för kombinatoriska nät och sekvensnät.
– ha kunskap om de vanligaste komponenttyperna och deras egenskaper.
– ha grundläggande kunskaper i moderna planeringsmetoder och komponenter för digitalelektronikkretsar.

Contents

– Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder
– Digitalkoder
– De logiska grundkretsarna
– Vippor, räknare, dekodrar, multiplexorer
– Logikfamiljer
– A/D- D/A-omvandlare
– Optoelektronik

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsarbeten och rapporter.

Material

Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. Senaste uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s.
Artikelsamlingar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Prerequisite

ET: Deltagit i kurserna E004103 Matematik 1, E004203 Matematik 2, E104603 Teoretisk elteknik 1, E106502 Elektronik 1.
IT: Matematik enligt kursplan, I124102 Elteknik och elektronik.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, laborationer ca:16 tim.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:26