Informationsteknik – Reglerteknik 2

Kurskod E108604
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för att beskriva och analysera tidskontinuerliga och tidsdiskreta återkopplade system. I detta ingår att studerande skall
– känna igen och förstå utmaningar och möjligheter i olika typer reglersystem.
– kunna identifiera modeller för system som skall regleras.
– kunna göra motiverade val av regulatorer.

Contents

Kursen behandlar
– Fysikalisk modellering, identifering och reglerteknik.
– Simulering som verktyg för analys, utvärdering och utveckling av återkopplade system.
– Överföringsfunktioner, stabilitetsanalys och frekvensanalys för analys av återkopplade system.
– Multivariabla reglersystem och multivariabel reglering.
– Linjära och olinjära modeller.
– Olika reglermöjligheter.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkända övningsuppgifter, projekt och tentamen.

Material

Thomas, B. (2016) Modern reglerteknik. 5. upplagan. Lider AB: Falköping.

Enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

ET: Reglerteknik 1, Modellering och simulering, Mätteknik 3.
IT: Elteknik och elektronik, Reglerteknik 1, Matematisk modellering 1 och 2, modellering och simulering

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, laborationer och projektuppgifter.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 11:26