Informationsteknik – Grundläggande forskningsmetodik

Kurskod Y010403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Målet med kursen i forskningsmetodik är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunskap om samhällsvetenskapliga metoder.
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– beskriva olika vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp
– förklara skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
– förklara forskningsprocessens steg
– formulera problem, syfte och frågeställningar
– motivera sitt ämnesval för en tänkt studie/examensarbete utifrån relevant litteratur och sätta in läsaren i ämnet genom att skriva inledning och bakgrund
– genomföra databaserad litteratursökning

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningsprocessen i samhällvetenskaplig forskning och grunderna i kvalitativ och kvantitativ metod. Kursen omfattar grunderna i att skriva ett examensarbete. Arbetet presenteras skriftligt med titel, bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro kan förekomma i delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Projektplan för examensarbetet presenteras skriftligt såväl muntligt inklusive opponentskap.

Kurslitteratur och studiematerial

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber.

Referenslitteratur:
Andersen, H. (red.) (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Studentlitteratur. Lund.
Thuren, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. 1. uppl. eller senare. Malmö: Liber.
Birkler, J (2008). Veteskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Kvale, B & Brinkman, S (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete

Utskriven 09 december 2022 kl 17:39