Informationsteknik – Teknisk engelska 2

Kurskod M002303
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Uttrycka yrkeskunskaper
– Fungera som arbetsledare
– Argumentera för en uppfattning
– Presentera ett ämne inför en grupp
– Representera sin organisation internationellt
– Formulera vetenskaplig och diskuterande text
– Använda skriftliga och muntliga källor

Upon completion of the course, the student is able to:
– Express professional skills
– Work as a supervisor
– Argue for an opinion
– Present a topic to a group
– Represent their organization internationally
– Formulate scientific and discussing text
– Use oral and written references

Innehåll

– Presentation och demonstration av teknik
– Rapportskrivande med opposition på texter
– Ljud- och videoinspelningar
– Diskussioner om texter och andra medier
– Affärsspråk
– Informationssökning och -värdering

– Presentation and demonstration of technology
– Report writing with opposition to texts
– Audio and video recordings
– Discussions about texts and other media
– Business language
– Information retrieval and evaluation

Närvaro

Närvaroskyldighet beroende på arbetsuppgifterna

Attendance required according to assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Tentamen, uppgifter inlämnade i tid

Final exam, assignments submitted in time

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Internetbaserade resurser

Course materials provided by the university:
Internet based resources

Förkunskaper

Teknisk engelska 1

Technical English 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Presentationer, rapportskrivande, opponentskap, representera högskolan utomlands

Presentations, report writing, seminar, representing the university abroad

Övrigt

En studieresa anordnas i mån av finansiering.

A study tour is included insofar as there is sufficient funding

Utskriven 07 december 2022 kl 18:42