Informationsteknik – Examensarbete

Kurskod I500102
Studiepoäng 15
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha avslutat ett projektarbete inom dataområdet och författat en godkänd uppsats. I arbetet ingår problemformulering, genomförande och presentation. Den studerande skall även ha genomfört opposition på annat examensarbete. Projektarbetet, uppsatsen och oppositionen kan genomföras i grupp.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Offentlig presentation, opposition på annan grupps arbete samt en uppsats.

Material

Se anvisningar för examensarbete på Intranet.

Prerequisite

Avklarat 120 sp inklusive samtliga kurser på årskurs 1 och kursen i ”Grundläggande forskningsmetodik”. Kollegiet bedömer om studerande uppfyller förkunskapskraven.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, handledning och redovisningar i seminarieform.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:36