Informationsteknik – Designmönster

Kurskod I180502
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande känna till samt kunna tillämpa olika designmönster vid lösning av objektorienterade problem.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– identifiera lämpliga designmönster för användning i en specifik problemsituation
– implementera designmönster i ett objektorienterat språk
– väga för- och nackdelar hos de olika designmönstren mot varandra.

Innehåll

Skapandemönster (Creational patterns)
Strukturmönster (Structural patterns)
Beteendemönster (Behavioral patterns)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Gamma, E. et al (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston, Mass: Addison Wesley. 416s.
Bevis, T. (2012). Java Design Patterns Essentials. 2. ed. Essex: Ability First Limited. 264 s.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 03 december 2022 kl 20:11