Informationsteknik – Objektorienterad design

Kurskod I180301
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för centrala begrepp inom objektorienterad analys och design och kunna tillämpa objektorienterade metoder för att skapa mjukvara av god kvalitet.
För att uppnå dessa mål skall den studerande kunna:
– tillämpa objektorienterade principer och utgående från en kravbeskrivning skapa en objektorienterad design med låg koppling och hög sammanhållning.
– använda sig av UML-notation för att visualisera sin design
– använda sig av CASE-verktyg för att skapa olika typer av UML-diagram.

Innehåll

Klasser och objekt
Association, aggregation och komposition
Arv, polymorfism och inkapsling
Unified Modeling Language (UML)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer, vid genomgång av inlämningsuppgifter samt vid seminariepresentationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Miles, R. & Hamilton, K. (2006). Learning UML 2.0. Sebastopol: O’Reilly. 269 s.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt seminariepresentationer.

Utskriven 26 november 2022 kl 23:54