Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 2

Kurskod I161001
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande besitta mångsidiga kunskaper inom objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– skapa en objektorienterad design på olika abstraktionsnivåer och visualisera dessa med UML
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för hantering av in- och utdata
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för användargränssnitt och grafik
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för parallell programmering

Innehåll

Arkitektur- och komponentdesign
Unified Modeling Language (UML)
Objektorienterad programmering
Hantering av in- och utdata via strömmar
Händelsestyrd programmering
Grafikprogrammering
Parallell (concurrent) programmering

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Deitel, P. & Deitel, H. (2014): Java SE 8 For Programmers. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1043 s.
Miles, R. & Hamilton, K. (2006). Learning UML 2.0. Sebastopol: O’Reilly. 269 s.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:30