Informationsteknik – Programmering 2

Kurskod I160202
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper i strukturerad programmering och problemlösning, kunna implementera och använda abstrakta datatyper samt sök- och sorteringsalgoritmer. För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– analysera kodavsnitt och algoritmer med avseende på körtidskomplexitet (Big-Oh)
– redogöra för, implementera och använda sig av de vanligaste abstrakta datatyperna
– redogöra för, implementera och använda sig av de vanligaste sök/sorteringsalgoritmerna
– använda sig av klasser och enkla objekt som ett abstraktionsverktyg
– konstruera välstrukturerade, modulära program med omfattande funktions- och dataabstraktioner
– genomföra icke-triviala programmeringsuppgifter självständigt utan förhandsgivna lösningar

Innehåll

Programmeringsteknik och -miljöer
Algoritmer och algoritmanalys
Abstrakta datatyper
Listor, stackar, köer, trädstrukturer
Hashing
Sökning, sortering
Binär- och textbaserad filhantering
Klasser

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt skriftlig deltentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Deitel H.M., Deitel P.J. (1998). C++ How to Program. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall. 1130 s. Bibliotekskatalogen
Kochan, S. (2004). Programming in C. Indianapolis, Ind.: Sams. 576 s. Bibliotekskatalogen
Weiss M.A. (1997). Data Structures and Algorithm Analysis in C. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley. 511 s. Bibliotekskatalogen
Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:14