Informationsteknik – Maskininlärning

Kurskod I140801
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs behärskar studerande olika algoritmer från maskininlärning och kan implementera och utvärdera dessa i Octave och/eller MATLAB.

Contents

Kursen behandlar olika metoder för att utvinna användbar information från data. Algoritmer som behandlas i kursen är
– Linjär regression med en och flera variabler
– Numerisk optimering med gradient descent
– Överanpassning och regularisering
– Olinjära modeller med neurala nätverk
– Logistisk regression och klassificering för två och flera klasser
– Neurala nätverk tillämpat på klassificiering
– Spam klassificering
– Oövervakad inlärning
– K-medelvärdeskluster
– Principalkomponentanalys (Principle Component Analysis)
– Detektera avvikelser
– Rekommendationssystem
– Reinforcement learning
I kursen utnyttjas genomgående MATLAB och eller Octave för att implemtera olika algoritmer. Strävan är genomgående att vektorifiera koden genom att i mån av möjlighet utnyttja matriser och linjär algebra.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända övningsuppgifter, projektuppgifter och/eller tentamen.

Material

Enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Programmering 2

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar och projekt. Handledning i datasal.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:25