Informationsteknik – Databaser

Kurskod I140101
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för relationsdatabasers funktion och uppbyggnad samt kunna använda sig av en relationsdatabas för att skapa tabeller och hämta information.
För att uppnå målen skall den studerande kunna:
– redogöra för relationsdatabasens funktionsprinciper
– använda sig av ett databasspråk för att skapa och modifiera databastabeller
– skriva databasfrågor som använder sig av selektion, projektion och join
– skapa lagrade procedurer för återkommande frågor

Innehåll

Databassystems uppbyggnad och funktion
Relationsdatamodellen
Standard Query Language (SQL)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Connolly, T.M. & Begg, C.E. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 6. ed. Boston: Addison-Wesley. 1281 s.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 05:36