Informationsteknik – Ekonomi

Kurskod I000502
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna/ha
– Insikter i företagsekonomins olika delområden.
– Känna till metoder för att hantera ett företags ekonomistyrning.
– Se yrkesmässigt på ett företags verksamhet samt ha en grund för fortsatta studier inom olika delområden inom företagsekonomi.

Contents

Grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, redovisning

Attendance

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentationer av inlämningsuppgifter

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Ekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Andersson, J., Ekström, C., Enqvist, J. & Jansson, R. (2010). E2000 Compact. 4. uppl. Malmö: Liber Bibliotekskatalogen

Referenslitteratur:
Skärvad, P-H. & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100. Malmö: Liber Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 20 oktober 2020 kl 05:42