Informationsteknik – Ekonomi

Kurskod I000502
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna/ha
– Insikter i företagsekonomins olika delområden.
– Känna till metoder för att hantera ett företags ekonomistyrning.
– Se yrkesmässigt på ett företags verksamhet samt ha en grund för fortsatta studier inom olika delområden inom företagsekonomi.

Innehåll

Grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, redovisning

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentationer av inlämningsuppgifter

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Andersson, J., Ekström, C., Enqvist, J. & Jansson, R. (2010). E2000 Compact. 4. uppl. Malmö: Liber Bibliotekskatalogen

Referenslitteratur:
Skärvad, P-H. & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100. Malmö: Liber Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 09 december 2022 kl 03:45