Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000102
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt på en övergripande nivå kunna redogöra för informationsteknikens tillämpningar. Efter avslutad kurs skall den studerande även behärska användningen av applikationer för textbehandling, tabeller, presentationer, och webbsideskonstruktion samt användningen av sociala medier.

För att uppfylla målet skall den studerande behärska
– centrala begrepp inom dataområdet
– datorns historia
– datorns delar och kringutrustning
– datorns funktionsprinciper och arkitektur
– informationsteknikens tillämpningar i samhället inklusive användningen av lärplattformar och sociala medier

Vidare skall den studerande för att uppfylla målet självständigt kunna skapa flersidiga dokument genom användning av applikationer för
– ordbehandling
– elektroniska tabeller
– presentationer
– skapande av webbsidor

Innehåll

Datorns historia
Datorns olika delar och kringutrustning
Datorns funktionsprinciper och arkitektur
Informationsteknikens tillämpningar i samhället
Datasäkerhet och – etik
Användning av applikationsprogram och sociala media

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2009). Invitation to Computer Science. 5. ed. Boston: Course Technology, Cengage Learning. 718 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 09 december 2022 kl 05:30