Informationsteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124102
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera
matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av
numeriska verktyg för analys och simulering.

Contents

Grundläggande fysikaliska samband, balansekvationer, konstitutiva relationer.
Kirchoffs lagar, passiva komponenter, elektriska nät och differentialekvationer.
Tillämpningar.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Utvärdering av modeller.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkända övningar, tentamen och/eller projektuppgifter.

Material

Ljung, L. och Glad, T. (2003). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Programmeringsmiljö för MATLAB och Simulink.

Prerequisite

Programmering, Reglerteknik 1, Introduktion till teknisk mjukvara, Matematik 5, Fysik 1-4.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, tentamen/projektuppgifter.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:24