Informationsteknik – Grundkurs i logistik

Kurskod B250103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– förklara vad som avses med logistik samt dess delprocesser
– känna igen och använda sig av vanliga termer och begrepp som används inom logistikens områden
– använda sig av i kursen lästa teorier och verktyg för att analysera och effektivera ett företags logistikfunktioner
– förklara informationsteknologins betydelse inom logistikens område

Innehåll

Vad är logistik? Logistiksystemet och dess delar (Inköpsverksamhet, Lagerhållning, Produktion, Distribution och transporter),Logistikverktyg (verktyg för att analysera och effektivera logistiksystemet/funktionerna)Organisering av den logistiska verksamheten(3PL, outsourcing), Information och logistik.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifterna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Aronsson, H. (2003). Modern Logistik – för ökad lönsamhet. Malmö: Liber Ekonomi
Storhagen, N. (2018). Logistik – grunder och möjligheter. Stockholm: Liber

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, litteraturstudier

Utskriven 03 december 2022 kl 20:48