Informationsteknik – Projektledning

Kurskod B111401
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser
– kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt
– ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

Learning outcomes:
After completing the course, the student should:
– have knowledge of the project as a form of work and its phases
– be able to use a project model and its tools for carrying out a project
– have participated in the planning, implementation and termination of a project

Innehåll

Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

Content:
Project management structure
Establish the project group
Pre-study and project planning,
Budget, risks and Quality,
Project implementation
Project management
Project termination
Follow Up the Benefit Impact.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

Presence Requirements
Non-compulsory attendance at lectures. Mandatory participation in project work and attendance at presentation of projects.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkänt dokumenterat utfört projekt samt tent.
Approved documented project and Final tent.

Kurslitteratur och studiematerial

Tonnquist, B. (2008 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

Tonnquist, B. (2008). Project management. Stockholm:Bonnier education.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Grade scale:
Two-grade scale (Pass / Fail). Marks are recorded in the Transcript of Records

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete

Methodology:
Lectures, exercises. literature studies, project work

Utskriven 08 december 2023 kl 02:22